2

VEBIC - Vaasa Energy Business Innovation Centre

VEBIC tarjoaa kansainvälisen tutkimusinfrastruktuurin sekä akateemiseen käyttöön että teollisuuden tarpeita varten. Polttomoottori- ja polttoainelaboratorioita täydentää monitieteinen tutkimusalusta, joka keskittyy uuden energiateknologian laajempiin liiketaloudellisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Vaasa Energy Business Innovation Centre eli VEBIC on Vaasan yliopiston isännöimä uusi tutkimus- ja innovaatioalusta. Se tuo yhteen tutkimus- ja yritysmaailman osaamisen ja pyrkii vastaamaan tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Energia ja kestävä kehitys ovat yksi Vaasan yliopiston uusista ydinkeskittymisalueista. Avoimena tutkimusinfrastruktuurina VEBICillä on keskeinen rooli uuden strategian toteuttamisessa.

VEBIC-ympäristöön kuuluu laboratorioita sekä ohjelma energian ja kestävän kehityksen tutkimusprojekteja varten. Nämä kaksi laboratoriota ovat polttomoottorilaboratorio sekä siitä erillinen mutta siihen yhteydessä oleva polttoaineiden kehityslaboratorio. Laboratoriot sijaitsevat Palosaaren kampuksen uudessa laboratoriorakennuksessa. VEBICissä tehtävän tutkimuksen piiriin kuuluvat uusi energiateknologia sekä uuden teknologian käyttöönoton vaikutukset liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. Projektit keskittyvät esimerkiksi uusiutuviin polttoaineisiin, joustavaan energiantuotantoon, polttomoottoreita käyttävien voimaloiden sähköjärjestelmiin, energiantuotannon hukkaenergian ja päästöjen vähentämiseen sekä energiasektorin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin näkökohtiin.

VEBIC
 

Energiaan liittyvää tutkimusta, joka etsii ratkaisuja sekä globaaleihin haasteisiin, kansallisiin tarpeisiin että yrityksille

VEBIC-tutkimusinfrastruktuurilla Vaasan yliopisto pyrkii vahvistamaan asemaansa energiatutkimuksen kansainvälisessä kärjessä. VEBIC palvelee energia-alan ja akateemisten laitosten kansainvälisiä ja kansallisia tutkimus- ja koulutustarpeita. Se tarjoaa myös ainutlaatuisen avoimen tutkimusinfrastruktuurin sekä yrityksille että muille yliopistoille.

Vaasan alue on Pohjoismaiden johtava energiateknologiakeskittymä. Tutkijoiden lisäksi siellä toimii sellaisia johtavia teknologiayrityksiä kuin ABB, Wärtsilä ja Danfoss sekä noin 60 PK-yritystä. Kolmannes Suomen energiateknologian kokonaisviennistä on peräisin Vaasan alueelta. Alueen energiateollisuuden liikevaihto on 4,4 miljardia euroa, josta viennin osuus on 70 %. Monet paikalliset yritykset ovat aktiivisesti tekemisissä VEBICin kanssa ja saavat merkittävää hyötyä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnoista.

Lisätietoa VEBICistä sen omilta sivuilta.

 

GEOENERGIA -LABORATORIO

MATALAENERGIAVERKKOJEN TUTKIMUSHANKE

Vaasan yliopistossa on käynnissä matalaenergiaverkkojen tutkimushanke. Hankkeen tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman tehokkailla menetelmillä eri maakerroksissa olevaa lämpöä, geoenergiaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi yliopiston läheisyyteen perustetaan tutkimus- ja tuotekehityslaboratorio, jossa yhteistyössä teollisuuden kanssa tutkitaan ja testataan lämpöpumppujen, lämmönkeruuputkistojen ja kylmäaineiden ominaisuuksia eri lämmönlähteillä (sedimentti-, vesistö-, maa-, asfaltti- ja kalliolämpö). Saatavaa energiaa on tarkoitus käyttää lähialueen kiinteistöissä. Laboratoriota hyödynnetään myös opetuksessa.      

Sedimenttilämmön osalta matalaenergiaverkkotekniikka on otettu käyttöön onnistuneesti vuonna 2008 Vaasan asuntomessualueella. Sedimentin hyödyntäminen matalaenergiaverkkotekniikalla on puhtaasti vaasalainen keksintö ja se on herättänyt suurta kiinnostusta rakentajien keskuudessa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Geoenergy_laboratory

Geoenergia-laboratorion yhtenä tehtävänä on selvittää eri lämmönlähteiden ominaisuuksia tarkemmin. Matalaenergiaverkon tekniikkaa tullaan tutkimaan ja kehittämään entistä tehokkaammaksi sekä lämmityksen ja jäähdytyksen että lämmön talteenoton, lämmönsiirron ja lämmön varastoinnin osa-alueilla.

Tutkimushankkeessa on aluksi panostettu kenttämittauksiin soveltuvan tutkimuslaitteiston luomiseen. DTS-mittauslaitetta on käytetty lämmönsiirtymisen tutkimiseen mm. sedimentissä ja asfalttikentillä. TRT-vaunu on rakennettu kalliokaivojen lämpövasteen tutkimukseen. Nämä liikuteltavat tutkimuslaitteet mahdollistavat tilaustutkimuksen kaikkialla Suomessa.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Erkki Hiltunen, erkki.hiltunen@uva.fi, Puh. 029 449 8281
Projektitutkija Anne Mäkiranta, anne.makiranta@uva.fi, Puh. 029 449 8302, DTS-mittaukset
Projektitutkija Tapio Syrjälä, tapio.syrjala@uva.fi, Puh. 029 449 8320, TRT-tutkimus